Anwim S.A. Revenue and Competitors

Claim your profile

Warsaw, Poland

Location

N/A

Total Funding

Energy/Oil

Industry

Estimated Revenue & Valuation

  • Anwim S.A.'s estimated annual revenue is currently $31.8M per year.(i)
  • Anwim S.A.'s estimated revenue per employee is $134,750

Employee Data

  • Anwim S.A. has 236 Employees.(i)
  • Anwim S.A. grew their employee count by 42% last year.
Competitor NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal FundingValuation
#1
$38.3M28421%N/AN/A
#2
$16.5M13517%N/AN/A
#3
$14.6M11921%N/AN/A
#4
$2.2M264%N/AN/A
#5
$31.8M23642%N/AN/A

Anwim Spó?ka Akcyjna powsta?a w 1992 roku. Obecnie jest jedn? z najwi?kszych niezale?nych firm sektora paliwowego w Polsce. Anwim to profesjonalne, sprawnie zarz?dzane i pot??ne przedsi?biorstwo zajmuj?ce si? hurtow? sprzeda?? oraz transportem paliw na terenie ca?ego kraju. Spó?ka ANWIM S.A. prowadzi tak?e w?asne stacje benzynowe i jest w?a?cicielem ogólnopolskiej sieci stacji paliw MOYA. Od maja 2019 r. Anwim S.A. do??czy? do Polskiej Organizacji Przemys?u i Handlu Naftowego w charakterze cz?onka stowarzyszonego. Jednym z g?ównych atutów Anwim jest niezawodny system zaopatrzenia, pozwalaj?cy na korzystanie z ca?ej infrastruktury logistycznej krajowych dostawców paliw. Zaopatrzenie w po??czeniu ze starannie zaplanowan?, nowoczesn? strategi? umo?liwia kompleksow? obs?ug? wszystkich Klientów. Zaufaniem obdarzyli nas wielcy gracze ? obecne na polskim rynku wielkie koncerny zachodnie oraz mniejsi odbiorcy: stacje benzynowe, firmy transportowe oraz zak?ady przemys?owe i produkcyjne.

keywords:N/A

N/A

Total Funding

236

Number of Employees

$31.8M

Revenue (est)

42%

Employee Growth %

N/A

Valuation

N/A

Accelerator

Anwim S.A. News

2022-04-20 - ANWIM S.A.: Publikacja wst?pnych danych finansowych za I kwarta? 2022 r. spó?ki Anwim S.A. oraz spó?ki zale?nej

spó?ki Anwim S.A. oraz spó?ki zale?nej Esppol Trade S.A. Jednocze?nie informuje, ?e raport kwartalny zostanie opublikowany zgodnie z...

Company NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal Funding
#1
$70.1M23624%N/A
#2
$43.1M2365%$58.2M
#3
$18.5M24030%N/A
#4
$33.4M24336%N/A
#5
$44.4M25818%$51.5M