TRMEW Obrót S.A. Competitors, Revenue, Alternatives and Pricing

Claim your profile

Overview

Location:
Warszawa, USA
Total Funding:N/A
Industry:Environmental
Founded:N/A
Lead Investor(s):N/A

Industry Ranking

State Ranking

Growjo 10k Ranking

Estimated Revenue & Financials

  • TRMEW Obrót S.A.'s estimated annual revenue is currently $22.1M per year.(?)
  • TRMEW Obrót S.A.'s estimated revenue per employee is $210,000

Employee Data

  • TRMEW Obrót S.A. has 105 Employees.(?)
  • TRMEW Obrót S.A. grew their employee count by 128% last year.
  • TRMEW Obrót S.A. currently has 1 job openings.

TRMEW Obrót S.A. jest obecnie jednym najwi?kszych niezale?nych podmiotów na rynku energii elektrycznej w Polsce. Wspó?pracujemy z najliczniejsz? grup? wytwórców produkuj?cych energi? z odnawialnych ?róde?. Dzia?alno?? naszej spó?ki skupia si? na wielu dziedzinach ? od handlu hurtowego energi?, prawami maj?tkowymi czy gwarancjami pochodzenia, po sprzeda? energii do odbiorców ko?cowych oraz kompleksowe rozwi?zania dla firm w zakresie instalacji kogeneracyjnych, opartych o gaz ziemny, LNG oraz biogaz.

keywords:N/A