Nowodworski Estates Competitors, Revenue, Alternatives and Pricing

Claim your profile

Overview

Location:
Kraków, USA
Total Funding:N/A
Industry:Real Estate
Founded:2011
Lead Investor(s):N/A

Industry Ranking

State Ranking

Employee Data

  • Nowodworski Estates has 138 Employees.(?)
  • Nowodworski Estates grew their employee count by 27% last year.
  • Nowodworski Estates currently has 1 job openings.

Nowodworski Estates to nowoczesne biuro nieruchomo?ci za?o?one w Krakowie.? Firma koncentruje si? na segmencie wynajmu i sprzeda?y powierzchni mieszkaniowych dla klientów indywidualnych, nie rezygnuj?c z po?rednictwa dla przedsi?biorców. Szczególn? uwag? zwracamy na: - starann? selekcj? obs?ugiwanych nieruchomo?ci i projektów deweloperskich, - dok?adn? i transparentn? prezentacj? ofert, - profesjonalizm i ci?g?e doskonalenie zespo?u agentów. Spo?ród tysi?cy dost?pnych na rynku nieruchomo?ci wybieramy te, w których sami chcieliby?my zamieszka?. Zwracamy uwag? na ich korzystne lokalizacje, czytelny status prawny, stan techniczny i wizualny. Transparentno?? i rzetelno?? obs?ugi ka?dej transakcji sprawiaj?, ?e w portfolio klientów, obok logotypów rozpoznawalnych marek, znajduj? si? równie? pozytywne referencje. Nowodworski Estates to przede wszystkim innowacyjne podej?cie do procesu po?rednictwa na rynku nieruchomo?ci, które opiera si? na zachodnim modelu budowania d?ugofalowej relacji z klientami. ?wiadcz?c kompletn? palet? us?ug - od przygotowania mieszkania do sprzeda?y po jego serwis i zarz?dzanie po wynaj?ciu, tworzymy zespó? profesjonalnych brokerów, którzy indywidualnie troszcz? si? o nieruchomo?ci swoich klientów.

keywords:N/A