Ford Motor Competitors, Revenue, Alternatives and Pricing

Claim your profile

Overview

Location:
Total Funding:N/A
Industry:Automotive
Founded:N/A
Lead Investor(s):N/A

Estimated Revenue & Financials

  • Ford Motor's estimated annual revenue is currently $50.5M per year.(?)
  • Ford Motor's estimated revenue per employee is $330,000

Employee Data

  • Ford Motor has 153 Employees.(?)
  • Ford Motor currently has 1 job openings.

Chúng tôi – ??i lý phân ph?i chính hãng Ford t?i Vi?t Nam, th?c hi?n s? m?nh cung c?p cho khách hàng Vi?t Nam nh?ng chi?c ôtô ch?t l??ng cao do chính hãng s?n xu?t, ??ng th?i ph?c v? khách hàng d?ch v? b?o hành k? thu?t h?u mãi và ph? tùng chính hãng theo tiêu chu?n toàn c?u do Ford s?n xu?t. Ford là m?t trong nh?ng nhà s?n xu?t ôtô hàng ??u th? gi?i. Chúng tôi t? hào là nhà nh?p kh?u ?y quy?n cung c?p các s?n ph?m và d?ch v? chính hãng t?i Vi?t Nam.

keywords:N/A